दानथारनाय, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

अनलायनाय आरो गोसो
थोलायनायनिबो सिमा
थायो।

थांना थानाय जिउ
मोनसेयाव माब्लाबा
ओरैबादि सम फैयो जेब्ला
मानसिनि खुसिया
बिनिफ्राय आरो बांसिन
खुसि जानो हालिया।

बे सानानो जिउ मोनसेयाव
आरो मानसिनि बांसिन
सुखु, बांसिन रंजानाय
सान।

आरोबाव बेनिफ्राय
खुसिसिन लुबैयोब्ला
हाजार साना बियो दुखुआव
गोदोनो गोनां जाबावो।

सुदेम आरो दैमानि जिउ
मोनसेनि गोसो
थोलायनायाबो बेनो
जाबोबाय।

सिख्ला सम आरो जुलिनि
बा बोसोर उनावबो सुदेमा
दैमानिफ्राय
बांसिननिफ्राय बांसिन
अननाय लुबैदोँ।

नाथाय जेसेबां अननाय
लुबैदोँ दैमाया
लुफावना होदोँ।
अदेबानि सुदेमनि थाखाय
दैमाया
लुबैनायमानिखौनो
सुफुंबोदोँ।

अब्लाबो सुदेमा
माब्लाबाबो नाथाय
सुदेम जानानै थाबोआखै।

सानसेखालि सुदेमा
फिसाय दैमानियाव बा
रांनि सनाखौ
बिहरदोँमोन।

बिहरनाय लेखा जायखौ
बिहरदोँ दैमायाबो
जोबोद खुसियै बेखौनो
लाबोनानै होफैदोँ।

जोबोद खुसिजोँ सुदेमनि
खोमायाव सैनानै होदोँ
दैमाया बिसिनि
थिन्नायबादिनो।

मिनिहाला जायै लोङै बे
हराव बिसोर जोबोद
खुसिजोँ सानैबो
उन्दुलाङो।

सुदेमा सिरि मोन्ना
जेब्ला दैमाया गोदो
गोदो उन्दुलाङो अब्ला
सिखा खंखायजोँ "रजे
दिनैनिफ्राय आं आरोबाव
बांसिन अननाय लुबैलिया"
होननानै थबस' दानसदोँ
फिसायखौ।

बे हरनिफ्रायनो
दिनैसिम सुदेमाबो सिरि
मोनाखै।
Posted: 2016-05-24 06:49:27 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.