अरननि दाइरि 1.04, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

04. सिरिया रुम्बांआ
सिखारनायनिफ्राय

हरसे थांबाय सिरिया
रुम्बांआ जेबो उदिस
मोनाखिसै।

फुंनि सान ओँखारनाय
सिगांआव बिफांनि
दालाइआव दाउसिनफोर
रोमै रोमै गोदै
रोजाबदोँ।

खाथि खाथि आरो गोजानाव
बिफांनि दालाइ दालाइ
रैसुमै मासुमै मेथाइ
रोजाबदोँ।

साननि सोरां रोदाया
बिफांनि मोकथांखोर
बिलाइखौ थुफ्लंनानै
सिरियानि मोखांआव
नांफैबाय।

अब्लासो रुम्बांआ
दुबफं सिखारदोँ सिरि
मोन्नानै।
बियो फोथायहां
फोथायाहां मेगन
हुब्लिर हुब्लिर
नायदोँ।

गिदिर गिदिर बिफांजोँ
साग्लोबनाय बेसेबा
गिदिर अरन गेजेर।
सिरिया रुम्बांआ जोबोद
गिनाय मोनबाय।

बियो नुबाय गाव सासे
सेंग्रानि सेरावनो
उन्दुनानै दंमोन
हरसेमानि।
नाथाय बेबादि
सेंग्राजोँ सिरिया
रुम्बांआ माब्लाबाबो
सिगांआव नुलायनाय नङा।

अरनआ सिरिया रुम्बांनि
उन्दुनायखौनो जोबोद
सोमोनांथावै नायनानै
दंमोन।
आरो बांसिन गोसो होनानै
नायदोँमोन रुम्बांनि
गुफुं बिखानि गोजौ
गाहाय हां लानायखौ।

जेब्ला रुम्बांआ सिरि
मोनदोँ अब्ला गल' गल'
मिज्लौ मेगन, लाजिगुसु
सानबादि मोखांजोँ
मिनिदेरदोँमोन।

अनथाव बाथाव
अखाफोरबादिनो
जादोँमोन सिरिया
रुम्बांआ।

आरो नायदेरनो हायैयाव
खेबसे लाजिनायजोँ
मेगनखौ मेसेबदोँमोन।

बेबादि सेंग्रानि
सेरावनो हरसे गोदो गोदो
उन्दुलांबाय गावनोगाव
सान्नानै जोबोद
लाजिबाय रुम्बांआ।

बिनि दखनाया फुरा गुजोब
थाराखैब्लाबो नाथाय
जेरबानिफ्राय
जानजियावसो थाबथाना
दंमोन।

सिरि मोनग्रोमोना हाखु
दाखु बोफ्लोमदोँमोन
सिरिया रुम्बांआ।

"रावबो नुयै हर गेजेराव,
आं गोदो गोदो
उन्दुलांब्ला।

बियोदि मा मा खालामखो?
इसोरासो मिथिगौसै।

हे गसाइ! नोँबो आंखौ
रैखा खालामाखिसै।
नै गसाइ! आंनि आर'ज, बियो
आंनि सायाव इनाय
मावदोँब्ला फाफ
नांथोँ।"

बेबादि गोसोजोँ गोसो
सानदोँमोन सिरिया
रुम्बांआ।
Posted: 2016-05-14 10:12:09 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.