होसोनाय, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

"मोजाङैनो उथ्रिदोँ
होननानै उथ्रिनो हायै
बिनायसानि सिगांआव
बारा दा-रंजा
लाजिफोनांनाय जायो।"

दिनै मंगलबार
हाथाइमोन।
फिसानि मेट्रिक
आनजादखौ उथ्रिनो
हायैयाव जोबोद दुखु
हाखुरामा ओजोँ बिदा
दाखुरामा गावनि फिसानि
उथ्रिनो हानायाव जोबोद
बांसिन खुसिबाव।

थामथि थाखोआवनो
उथ्रिदोँ नाथाय
अब्लाबो गलाफिनि
गलाखौनो बायदोँ
होनजायो बियो दिनै।

गलाफिनि गलायाव जायनो
हाबो बिनोनो सेंग्रा,
रस गल्ला, मेथाइ जाहोयो
आरो साहा लोँहोयो
बियो।

बेबादिखौ गावनि
मेगनजोँनो नुजोबदोँ
हाखुरामा।
बेबादिनो गलाफिनि
गलायाव हाथाइ खेबफ्रोम
साहा लोँनाय हुदाया
दंखायो हाखुरामा।

साहा लोँबाय आरो
सेंग्रा थरसे जाबाय-
जाखांनानै रांखौ हरनो
नागिरबाय।
नाथाय बिदा दाखुरामा
गावनो सिफिनिफ्राय
बरन्ना ब्राब्रा
हरबाय।

जोबोद लाजिनाय
मोनगारबाय हाखुरामा।
आरोबाव रसगल्ला
ब्राब्रायैनो थरनै
जाहोबावबायसो।

नआव सफैनायसिम जोबोद
लाजिदोँ हाखुरामा।

फिसाज्लाया मेट्रिक
फास जानायमोनब्ला
गावबो रायजोफोरनो
बोरमा मासे जाहोनो
जोबोद गोसोथारमोन
नाथाय फैमाल।

जेब्ला नआव सफैयो अब्ला
बियो फिसाज्लाखौ
दुखुजोँ खौखाब हमनानै
खामसालियाव थाबाय
थानाय नुदोँमोन।

ओइबासिनो मैगं थफ्लाखौ
हायाव दोन्नानै
फिसाज्लाखौ जारिदोँ
हाखुरामा।

बिनि उनाव बाख्रि
सिंनिफ्राय खदाल
बोरायखौ बहन्ना
बुंदोँ-

"हाराम जादा नोँनि
थाखायनो मान सनमान
गैलिया आंहा।
नोँखौ---" होन्नानै देनो
नागिरनायावनो
फेख्रायदोँ फिसाला
बालेबा।

बियो जोबोद गोख्रैनो
दुब्लि फारसे
खारलांदोँ हां गहां
गहां जानानै।

हाखुरामाबो लंफेनखौ
हान्थुसिम थनखोनानै
होसोलांदोँ नै
देथारगोन
होन्नायबादि।

दुब्लि गेजेराव सोर
खेबसे गिदिँनानै नसिम
खारबोफिनदोँ बालेबा
आरो बिफायाबो उन उन
होसोगासिनो होसोदोँ।

नआव सफैना दरजा
फांथेदोँ बालेबा नाथाय
हाखुरामा खदालजोँ
दरजाखौ देदोँ आरो
देदोँ।

उनाव खोरखिजोँ थंब्लेद
बारनदोँ बालेबा बिनि
उनाव दैखराव ज्रुम
होन्नाय सोदोब
खोनादोँमोन हाखुरामा।

लोदो मेंग्लिनायजोँ
बिखा खायसिब नायनो
थांदोँ बियो।
Posted: 2016-06-12 10:20:42 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet