आंनि खन्थाइनि सिमां, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

खन्थाइनि मुङा "न लुगोन
सानैजोँ संसार जानो"
आरो खन्थाइनि गुबै
जागायनाय सिरिब्रैयाव
फोरमायनाया बेबादि---

"सना नोँ आंनि बाथ्राखौ
खोनासंनो नांगोन

आरो आं नोँनि माथोखौ
सिनायगोन

जोँ सानैजोँ खौसे
जाथारनांगोन

आरो आलो गोजोन संसारखौ
खुंलांगोन"

---फरायजोबनो हायाखिसै
आं ब्लद सिखारनानै
फैदोँ।

सम सम बिजाब गलानिफ्राय
दानफायै गांफा गांनै
बिजाब बायना फरायनाय
हुदाखौ आंनिफ्रायनो
सोलोँदोँ थेख्ल
फंबाया।

बांसिन
गोसोथोलायनायनि
सल'खौनो फरायो बियो।

दानफायाव गांफायै
बिजाब बायोसो बायो
नाथाय बिनि बिजाबफोरा
दिनैसिम टेबिलावनो जमा
जानानै थाया एबा बिजाब
दोनथुमग्रा बाकसुबो
गैया।

दानफायाव गांसे बिजाब
बायोब्ला सिगांआव
बायनाय बिजाबा
गोमालाङो।
दिनै जाहोनखौ आं दिनैसो
मिथिबाय।

थारैनो एनजरबो अरसिया,
मोस्रोम उरिफोराबो
गावसोरनि बासा बानायनो
लाङा।

थेख्ल बिमाया फिथा
सिथावनि थेलेबलेब गला
होयो।
दिनै बेलासियाव
गामिनिनो मेँब्रांजोँ
आंजोँ लोगोसे फिथा जानो
थांदोँमोन।

नाथाय आं फिथाखौ जानो
हायाखिसै।
फिथा जुनानै होफैनाय
लेखा बिलाइयाव आंनि मुं
दं।
आंनि आबुं मिजिँजोँ
बुंफबनाय खन्थाइ दं।

जानो हागौ बे खन्थाइखौ
आं "रैमालि" मुंनि खुगा
लाइसियाव
फोसावदोँमोन।

ओइदिनखालि थेख्लआ
फरायसालिनिफ्राय
ओरैनो मोन्नायाव बे
लाइसिखौनो गांनै
लाबोदोँमोन।

जोँ मोस्रोम उरिखौसो
दाय हमो एसे
अरसिनायावनो।
मानसिया बेबादि इनाय
मावनायाव जेनबा जेबो
दायानो गैया?

थेख्ल बिमा बिसिखा
बालेँ मादै नङाबा
थेख्लखौनो नोगोद रागा
जोँदोँ आं। 
Posted: 2016-06-11 07:29:16 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet