फागुणनि जावलिया, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

फागुणनि जावलिया बारा
बबेजोँ बारलांखो

दासान्दि बर'लेण्डनि
मोनफ्रोम जिल्लायावनो
दावराव दावसि जादोँ
नङाब्लाबो सावराय
जादोँ।

बयनिबो खुगा खुगा
साखन्द्रानि
बाथ्रायानो सोलिदोँ।

बैयाव रायज्लायदोँ
सानै बुथारदोँनो
साखन्द्राखौ, नैबेयाव
सावराय जादोँलाय
साखन्द्राया साथाम
बुथारजादोँनो।

गोमोरनो गोरोँ,
होसोबाबो मोना, हमनो
हास्लाबाखै बायदि
बायदि।

बेफोर थाथोँसै अब्लाबो
"फागुणनि जावलिया बारा
बबेजोँ बारलांखो" 2016
मायथाइनि बर' सावथुना
देग्लायनो दुर्गा
फुजायाव ओँखारगोनखि
ओँखारगोन।

फिथिख्रि गामिनि
सिंगिनि माहाजोननि
फिसाजो दिँखिया
एक्ट्रिस।
दिनै फुंआवनो साथामसो
सेंग्राफ्रा फालसार
लानानै लांनो फैदोँ
बेखौ।

सुथिँ ना माबा
रिहार्सेल दंनो।
बिमा सिंगिनिया थार्ला
बुंखादोँ---

"बेबादि दावराव
दावसियाव सुथिँना
माबाया देरसिन नङाहाय।
आंनि फिसाजोआ थैयोब्ला
सोर होफैफिननो?

आंनि फिसाजोनिफ्राय बे
हारिमु ना माबाया
देरसिन जानो हाया।
ओरैनो जावैसोनि बिमाया
आंखौ बुंफा बुंफा
बुंबाय थायो।

"मोजाङै नोजोर होहाय
जामायजौ" होन्नानै।
फिसाजोखौ एक्ट्रिस
जानो हगार हरनायावनो
आंना गन्थंआ जगासिनो
जबाय।

ओरैनो आंना जावैसो
जागोना बेबादि गुबुन
सेंग्राफोरजोँ मोदोम
फोनांजाब फोनांजाब
सावथुन खालामनायखौ
मोजां मोनाखैनो।"

बाथ्राखौ खोनानाय लोगो
लोगो फालसाराव गाखोहां
जाखानाय दिँखिया गोर
गोर नसिम खारसन हैनानै
गान्दुआव मोखांखौ
खुफ्लेदोँ।

खोमसि मोखां साथाम
सेंग्राफ्राबो ब्लद
उल्था मोखां
थांफिनदोँ।
दिनै एनजर इंगिनि रादाब
बिजोँनिफ्राय
फोसावनायनिफ्राय
मिथिनो मोनदोँदि--

"दिँखिजोँ मुंदांखा
जानाय एक्टर मेवाय
सैनारिजोँ बा बोसोर
जाबाय गोसो थोलायनाया।

ओजोँ दिँखिनि बिमाया
मोगा मोगि रादाब
लाग्राफोरनो
फोरमायनाय बादिब्ला---

"उन्दै समावनो मायनाव
ब्रह्म प्रफेसारनि
फिसाज्ला फेरेँगाजोँ
जुलिनि रादायखौ होनो
दोनखादोँमोन।

फैगोन बोसोराव
मायनावनि फिसाज्लाया M.Sc
फास जायोब्लानो जुलिया
जागोन।

दासान्दि जावैसो
फेरेँगाया M.Sc फरायदोँ।"
Posted: 2016-06-11 06:55:51 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet