मोखांजोँ मोखांबो, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

मोखांजोँ मोखांबो रं
नाम्बार जायो

जा गोसोथोलायदोँ
गोसोथोलायदोँ एकदम
मोथो मोथो नागारलायनो
हालिया।

बोसोरथाम जाबाय
गोसोथोलायनाया।
Message जोँबो गोसोथोलायबाय
आरो calling voice जोँबो गोसो
थोलायबाय।

दिनैसो गासैखौबो
मिथिजोबदोँ बियो।
मिथिनानै Facebook acount आ
जानायसै Deactived, contact number reject
आरो पन टिलिपनाबो
जानायसै बाथोन।

बाङासिङायावबो
सोलिला।

बिनि उनाव जा गाबदोँ
गाबदोँ निलिमाया।
गामिनि बयबो मा जाखोबा
होननानै नायफैनाया गथ
गथाय, बोराय-बुरै, ननि
सिलायानो बुंफैदोँ।

खामफ्लायबो थोआखै,
बस्था दखना सुरि बनानै
होनो थोआखै।

बाथ्राया जाहैबाय-
निलिमा गोसोथोनाय
सेंग्राया थाखो गुखौ
उथ्रिनो हायै।
नाथाय Facebook आव बिनि Education आ
Gauhati University।

निलिमानो बियो गावखौ
बेयावनो फरायदोँ होनना
लादोँ।
निलिमायाबो गाव बिए फास
जानाय।

ओरैनो गावनि न खाथिनि
गंसे फरायसालियाव
फोरोँगिरि।

फैगोन बैसागुआव
निलिमाया सेंग्राखौ
लोगो हमगौमोन
साफागुरियाव।

आरो बोसोरथामाव गोबां
खोथा जाखानायलाय
सेंग्राखौ लोगो
मोनबाथाय सेंग्राजोँ
थांफाखाबाय।

महराबो द्लाम दंमोन
सेंग्राया जौस्रां
देरस्रां।
खमैबो 100 नि बांसिन बिनि
सावगारिखौ Download खालामना
लादोँमोन निलिमाया।

बेफोर सावगारिया
बांगालराव साफायनायनो
सेंग्रानि। 
Posted: 2016-06-09 08:17:47 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet